[Photo Tour] [前頁] [次頁]

2005年ケニア Kenya 2005 [09]

 エジプトガン


 


 オブザベーションヒルから


 


 中州に象


 


 

[Photo Tour] [前頁] [次頁]